Android - Đính kèm tập tin trong công việc, chat, 543, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Android - Đính kèm tập tin trong công việc, chat

Bạn có thể upload hình ảnh hoặc các dữ liệu có liên quan đến công việc vào task hoặc qua chat.

 

1. Đính kèm tập tin trong công việc.

Bạn vào 1 công việc cụ thể cần upload hình ảnh, chọn biểu tượng hình ảnh phía dưới màn hình.

 

Sau đó, bạn tick chọn hình cần upload, có thể chọn 1 lúc nhiều hình, và nhấn OK.

 

Sau khi upload, hệ thống sẽ báo thành công.

 

2. Đính kèm tập tin trong chat.

Bạn vào room chat với người cần gửi hình, chọn biểu tượng hình ảnh bên dưới màn hình.

 

Myxteam phân loại hình ảnh và video riêng, bạn cần gửi tập tin loại nào có thể nhấn vào loại đó để chọn tập tin.

 

Sau đó, bạn tick chọn hình/ video cần upload, có thể chọn 1 lúc nhiều hình, và nhấn Xong (Done).

 

Sau khi upload thành công, hình ảnh/ video sẽ hiện trong room chat. Nếu bạn up 1 lúc nhiều hình ảnh, các hình ảnh sẽ được gom lại thành nhóm.

 

Bạn có thể xem thêm:

IOS - Đính kèm tập tin trong công việc, chat.