Cấu hình doanh nghiệp, 73, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Cấu hình doanh nghiệp

Phần cấu hình doanh nghiệp là những "cài đặt đặc biệt" phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp, trong Myxteam có 4 mục để hỗ trợ chủ tài khoản kiểm soát được việc phân quyền trong công ty.

 

1. Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý. 

Hiện nay Myxteam quản lý thành viên dựa trên hợp tác giao việc, nên khi mời thành viên vào TEAM hay KẾ HOẠCH thì sẽ được thông báo và đồng ý bởi thành viên đó mới tham gia vào. Nghĩa là thành viên có quyền không tham gia kế hoạch khi công việc đó không liên quan đến trách nhiệm của mình.

Nhưng theo đặc thù của một số công ty yêu cầu mời sẽ là tự động chấp nhận vào TEAM hay KẾ HOẠCH nên Myxteam đã mở thêm tính năng này.

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch

Để kiểm soát được các kế hoạch một cách chặt chẽ hơn thì chủ tài khoản chọn mục này, ngoài chủ tài khoản ra sẽ không ai có thể tạo được thêm các kế hoạch mới.

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện

Khi một thành viên được giao việc, bạn đó sẽ có toàn quyền trên công việc đó, kể cả việc thay đổi người thực hiện và ngày kết thúc. Một vài doanh nghiệp cho rằng, việc đã giao cho ai thì người đó sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn thành và không được phép đùn đẩy cho người khác.

Vậy nên Myxteam đã tạo ra thêm mục này tại "Cấu hình doanh nghiệp", nhằm hạn chế việc thành viên đã được giao việc tự ý đổi người và ngày thực hiện.

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch

Trước đây, nếu chỉ là người theo dõi, bạn sẽ không thể di chuyển công việc từ nhóm việc này sang nhóm việc khác, nay các thành viên trong 1 kế hoạch có thể di chuyển tuỳ theo nhu cầu công việc.

 

 

1. Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý. 

 

Để công việc được giao đến các thành viên một cách nhanh chóng mà không cần chờ các bạn xác nhận tham gia team hay kế hoạch, chủ tài khoản có thể chọn mục này.

Vào tài khoản của mình trên góc phải chọn "Cấu hình doanh nghiệp".

 

Tiếp đến bạn chọn mục "Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý".

 

Sau khi cấu hình xong:

- Với chủ kế hoạch, khi mời thành viên vào kế hoạch hay team, thành viên đó sẽ tự động được vào kế hoạch mà không cần phải nhấn "Chấp nhận".

- Với thành viên được mời vào, bạn sẽ nhận được thông báo đã được mời vào kế hoạch tại mục @.

 

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch

Nếu bạn muốn tự mình tạo kế hoạch để kiểm soát số lượng kế hoạch trong team, bạn có thể chọn mục này, các thành viên khác sẽ không được phép tự tạo kế hoạch.

Bạn vào "Cấu hình doanh nghiệp", chọn mục "Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch".

 

Khi có thành viên tạo kế hoạch mới, hệ thống sẽ thông báo bạn không có quyền tạo kế hoạch.

 

Nếu bạn muốn các thành viên có thể linh hoạt trong việc tự tạo kế hoạch mới, bạn có thể bỏ chọn mục này.

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện

Để công việc được thực hiện cho đúng tiến độ dự án, bạn có thể chọn mục này.

Vào "Cấu hình doanh nghiệp", chọn mục "Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện".

 

 

Sau khi đã tick chọn mục này, tại màn hình của thành viên được gán việc, mặc dù bạn là người thực hiện nhưng bạn sẽ không thể thay đổi được người thực hiện và ngày kết thúc công việc.

 

 

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch

Tuỳ thuộc vào tính chất công việc của từng phòng ban, cho dù không phải là chủ kế hoạch hay người thực hiện công việc, các thành viên trong kế hoạch cũng có thể di chuyển sắp xếp các công việc theo quy trình.

Bạn vào "Cấu hình doanh nghiệp", chọn mục "Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch"

 

Sau khi chọn mục này, các thành viên trong kế hoạch đều có thể di chuyển và sắp xếp được công việc.