Có thể xoá tin nhắn trong chat? Có thể xoá 1 cuộc trò chuyện?, 225, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Có thể xoá tin nhắn trong chat? Có thể xoá 1 cuộc trò chuyện?

Có thể xoá tin nhắn trong chat? Có thể xoá 1 cuộc trò chuyện?

Với mục đích mang lại sư rõ ràng trong công việc, nên nhiều doanh nghiệp đề xuất giữ lại các tin nhắn, chính vì thế mục chat trong Myxteam đang đi theo hướng này, chỉ có thể xoá câu chat trong 30 giây đầu.

Bên cạnh đó, để xoá một cuộc trò chuyện:

  • Cuộc trò chuyện giữa 2 người: nếu một thời gian không chat, cuộc trò chuyện sẽ trôi xuống phía dưới.
  • Group chat gồm nhiều người: admin mời hết các thành viên ra khỏi group xem như đã xoá.