Đăng xuất tài khoản, 67, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Đăng xuất tài khoản

Khi không muốn người khác mượn máy tính hay điện thoại xem công việc của mình thì chúng ta có thể đăng xuất tài khoản. Khi dùng thì đăng nhập lại.

Vào tên trên góc phải chọn đăng xuất