Hỏi: Phiên bản miễn phí và phiên bản trả tiền khác nhau như thế nào?, 15, Myxteam
Blog myXteam

Hỏi: Phiên bản miễn phí và phiên bản trả tiền khác nhau như thế nào?

Đáp: Phiên bản miễn phí là cho các cá nhân và nhóm nhỏ. Nếu nhóm của bạn chỉ có từ 1-3 kế hoạch thì phiên bản miễn phí hoàn toàn phù hợp với bạn. Còn các phiên bản trả tiền dành cho các nhóm lớn hơn, cộng tác nhiều dự án với các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.

Chuyên mục : Phí dịch vụ