Làm thế nào để tra cứu lịch sử hoạt động của các công việc trong Myxteam?, 304, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Làm thế nào để tra cứu lịch sử hoạt động của các công việc trong Myxteam?

Bạn có thể kiểm tra sự thay đổi của 1 kế hoạch, 1 nhóm công việc hoặc 1 công việc thông qua phần Nhật ký hoạt động. Toàn bộ hoạt động của Myxteam đều ghi nhận lịch sử mà không ai có thể xoá được.

- Nếu là công việc con thì xem Nhật ký hoạt động của công việc chính:

 

- Nếu là công việc chính, nhóm việc trong kế hoạch thì xem Hoạt động của kế hoạch: