Liên đoàn Taekwondo Vietnam thành công cùng MyXteam, 378, Myxteam
Blog myXteam

Liên đoàn Taekwondo Vietnam thành công cùng MyXteam

Giới thiệu LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM 

1. TẦM NHÌN 

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phấn đấu là một trong những liên đoàn thể thao hoạt động có hiệu quả VỮNG MẠNH - MINH BẠCH - CHUYÊN NGHIỆP. Tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội, theo xu hướng hội nhập với phong trào taekwondo thế giới, tiến tới tự trang trãi kinh phí hoạt động, nhằm đảm bảo vai trò hỗ trợ tích cực hơn cho phong trào và thành tích của taekwondo Việt Nam.

2. TÔN CHỈ

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân tự nguyện, ham thích tập luyện và hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển, nâng cao vị thế của Taekwondo Việt Nam trong khu vực và thế giới 

3. MỤC ĐÍCH

Liên đoàn hoạt động với mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu môn thể thao võ thuật Taekwondo theo quy định của pháp luật nhằm mục đích giáo dục rèn luyện thể chất, phát triển tài năng, không ngừng nâng cao thành tích, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Quốc gia.

4. LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Liên đoàn hoạt động trong lĩnh vực môn võ thuật Taekwondo, trong phạm vi cả nước và mở rộng hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế.

Liên đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật. 

Liên đoàn là thành viên của Ủy ban Olympic Việt nam và được gia nhập làm tổ chức thành viên của Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF), Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU), Liên đoàn Taekwondo các nước ASEAN (ATF) và các tổ chức Taekwondo quốc tế khác theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

6. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 Tự nguyện, tự quản.

 Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

 Tự bảo đảm kinh phí hoạt động

 Không vì mục đích lợi nhuận

 Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn

Sử dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý dự án, quản lý nhân sự, làm việc nhóm 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

_Công cụ chat với MyXteam sẽ giúp nhà quản lý  tai công ty dễ dàng trao đổi công việc, làm việc nhóm đôn đốc, tương tác với nhân sự tạo dựng mối quan hệ làm việc nhóm ,công việc dễ dàng hơn.

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Quan trọng hơn hết với MyXteam Liên Đoàn Taewondo Vietnam đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

 

Chuyên mục : Khách hàng