Lưu trữ Nhóm công việc - Lưu trữ toàn bộ công việc trong nhóm, 703, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Lưu trữ Nhóm công việc - Lưu trữ toàn bộ công việc trong nhóm

Với những công việc bạn đã hoàn thành và báo cáo xong, bạn có thể Lưu trữ để hạn chế việc hiển thị quá nhiều công việc trong một kế hoạch. Khi cần xem lại, bạn vẫn có thể phục hồi được các công việc đó.

 

1. LƯU TRỮ NHÓM CÔNG VIỆC:

Lưu ý: Chỉ có chủ tài khoản, admin team hoặc chủ kế hoạch mới có thể Lưu trữ nhóm việc và Phục hồi nhóm việc.

Tại nhóm việc cần lưu trữ, bạn nhấn dấu ba chấm bên góc phải và chọn mục "Lưu trữ nhóm việc".

 

Hệ thống sẽ hiện yêu cầu xác nhận lưu trữ nhóm việc. Bạn nhấn vào "Xác nhận".

 

Khi bạn cần lấy lại, bạn có thể vào "Công việc đã lưu trữ" hoặc vào bộ lọc (Filter) của kế hoạch để phục hồi lại nhóm việc này. 

Công việc đã lưu trữ

 

Hoặc bạn có thể vào Bộ lọc (filter) để đến nhanh mục Lưu trữ

Bạn cần phục hồi Nhóm việc nào thì nhấn vào "Phục hồi" tại nhóm việc đó. Nhóm công việc sau khi phục hồi sẽ nằm ở vị trí trước khi lưu trữ.

 

2. LƯU TRỮ TOÀN BỘ CÔNG VIỆC TRONG NHÓM VIỆC:

Lưu ý: Chỉ có chủ tài khoản, admin team hoặc chủ kế hoạch mới có thể Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm và Phục hồi công việc trong nhóm.

Tại nhóm việc cần lưu trữ, bạn nhấn dấu ba chấm bên góc phải và chọn mục "Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm".

 

 

Khi bạn cần tìm kiếm và phục hồi lại, bạn vào Filter, chọn mục Lưu trữ, nhấn vào công việc bạn cần phục hồi và nhấn "Phục hồi" bên góc phải công việc.