Đào tạo nhân viên, Trang 1
Header - Kế hoạch đào tạo nhân viên

Giới thiệu - Mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên

Đào tạo xong! chưa làm được việc bỏ đi nơi khác, Nhân viên mới vào không đào tạo thì ngồi chơi vẫn phải trả lương.

làm thế nào mà làm được việc ngay hoặc chậm nhất là 1 ngày sau là làm được nhưng người lâu năm tại công ty.

Bước 1: Tổ chức nội dung đoà tạo nằm hoàn toàn online

Bước 2: cấp tài khoản cho học online trước khi đi làm.

Đảm bảo 90% làm được việc. tiết kiệm hàng 100 triệu đồng đào tạo. 

Tổ chức 1 lần dùng mãi mãi. bạn tham khảo video nhé!

 

Bấm vào link ngay xem kế hoạch mẫu trên MyXteam : 

Đào tạo các quy trình 

Đào tạo kiến thức chung

Đào tạo kỹ thuật

Đào tạo sản phẩm