Quản lý khách hàng, Trang 1
Header -  Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng

Giới thiệu - Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng

Khách hàng là máu của công ty.

Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng để MyXteam nhắc nhở thời gian làm việc với khách hàng.

myXteam ghi chú toàn bộ cho bạn những nội dung đã trao đổi với khách hàng bao gồm Text, PDF, Hình ảnh, hay bất kỳ những nội dung nào.

Bạn có thể lên lịch chăm sóc tiếp theo để myXteam đến đúng ngày sẽ nhắc nhở bạn chăm sóc khách. 

  • Hết thời dùng giấy bút ghi chép xong không bao giờ đọc lại.

Mẫu kế hoạch chăm sóc khách hàng trên MyXteam 

Kế hoạch chăm sóc khách hàng 

Quản lý thực hiện kế hoạch 

Kế hoạch bảo hành sản phẩm