Mời thành viên ra khỏi team/kế hoạch/ tài khoản như thế nào?, 472, Myxteam


Mời thành viên ra khỏi team/kế hoạch/ tài khoản như thế nào?

Tuỳ theo tính chất công việc của từng thành viên trong công ty mà admin có thể mời thành viên ra khỏi các công việc, kế hoạch, hoặc team. Ngoài ra, khi nhân sự nghỉ việc, admin cũng có thể mời hẳn thành viên đó ra khỏi tài khoản của mình.


- Mời thành viên ra khỏi tài khoản chính: khi thành viên nghỉ việc, thay vì bạn phải mời bạn ra khỏi từng kế hoạch, từng team, thì với Myxteam, bạn chỉ cần mời họ ra khỏi tài khoản của bạn (nếu bạn là chủ tài khoản). Khi đó, thành viên đó sẽ không còn trong team hay kế hoạch của bạn nữa. Các công việc trước đó bạn đã thực hiện vẫn sẽ lưu trong kế hoạch đó mà không bị mất đi.

- Mời thành viên ra khỏi team: khi thành viên không còn thuộc team này nữa, bạn có thể mời thành viên ra khỏi team. Sau khi thành viên được mời ra, họ sẽ không còn tham gia trong các kế hoạch thuộc team này nữa.

- Mời thành viên ra khỏi kế hoạch: với một vài kế hoạch không cần sự có mặt của thành viên đó, bạn có thể mời thành viên ra khỏi kế hoạch đó. Sau khi mời, thành viên vẫn có thể tương tác trong các kế hoạch khác thuộc team.

- Mời thành viên ra khỏi công việc: với một vài công việc mang tính chất bí mật và không phải ai cũng có thể theo dõi trong 1 kế hoạch, bạn có thể bỏ theo dõi của thành viên không liên quan đến công việc đó.

1. Mời thành viên ra khỏi kế hoạch:

Khi một thành viên không cần tham gia vào hoạt động của kế hoạch, bạn có thể mời thành viên đó ra khỏi kế hoạch.


Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản, admin team và chủ kế hoạch mới có thể mời thành viên ra khỏi kế hoạch.


Tại kế hoạch cần mời thành viên ra, bạn nhấn vào nút bánh răng và chọn "Quản lý thành viên".

Ngoài ra, bạn có thể vào kế hoạch, chọn "Quản lý thành viên" ở giữa màn hình kế hoạch, hoặc nhân nút bánh răng bên góc phải màn hình, chọn "Quản lý thành viên".

 

Bạn nhấn dấu "X" tại vị trí thành viên cần mời, sau đó nhấn "Đồng ý".

 

Khi mời thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo bên góc phải màn hình "Đã mời thành viên ra khỏi kế hoạch".


 

Nếu bạn cần mời thành viên vào lại kế hoạch, bạn có thể xem qua link sau: Thêm thành viên vào kế hoạch.

2. Mời thành viên ra khỏi team:

Bạn có thể mời thành viên ra khỏi team nếu thành viên không còn phù hợp tham gia vào. Khi thành viên được mời ra khỏi team, thành viên đó sẽ không thấy được các kế hoạch trong team nữa.

Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản và admin team mới có thể mời thành viên ra khỏi team.

Bạn chọn nút bánh răng tại vị trí team cần mời, sau đó chọn mục "Danh sách thành viên".Bạn nhấn "Gỡ bỏ" tại thành viên cần mời, sau đó nhấn "Đồng ý" để xác nhận.Sau khi mời thành công, hệ thống sẽ thông báo "Đã mời thành viên ra khỏi kế hoạch".


 

Nếu bạn cần mời thành viên vào lại team, bạn có thể xem qua link sau: Tạo team và thêm thành viên vào team.

3. Mời thành viên ra khỏi tài khoản chính:

Khi có thành viên nghỉ việc và không còn tham gia hoạt động của công ty nữa, thay vì bạn phải mời ra từng kế hoạch hoặc team, bạn có thể thao tác nhanh bằng cách mời họ ra khỏi tài khoản của bạn.  Chỉ có Chủ tài khoản mới thực hiện được thao tác này.

Lưu ý: Sau khi bạn mời thành viên ra khỏi tài khoản, thành viên đó sẽ không còn tham gia trong bất cứ team hay kế hoạch nào của bạn, và các công việc trước đó thành viên đã thực hiện sẽ vẫn còn tồn tại.

Trên thanh Menu, bạn vào mục Team, chọn bánh răng và chọn mục "Quản lý thành viên của bạn".

 

Tại vị trí thành viên cần mời ra khỏi tài khoản, bạn chọn dấu "X" và nhấn "xác nhận".

 

Sau khi mời thành viên thành công, hệ thống sẽ thông báo "Đã mời thành viên ra khỏi các Team thuộc tài khoản".

 

Nếu bạn cần mời thành viên vào lại tài khoản để hoạt động tương tác, bạn chỉ cần thực hiện thao tác mời vào team hoặc kế hoạch là được.