Một công việc sao không thể gán cho 2 người ? Muốn gán cả hai cùng thực hiện thì làm thế nào ?, 221, Myxteam


Một công việc sao không thể gán cho 2 người ? Muốn gán cả hai cùng thực hiện thì làm thế nào ?

Một công việc chỉ nên giao cho một người thực hiện, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm cho người còn lại.

Để thực hiện việc này ta chỉ cần tạo ra 1 công việc, gán cho 1 người chịu trách nhiệm chính. Sau đó tạo ra thêm các checklist chính là các công việc con, mỗi công việc con gán cho một người thực hiện. Điều này còn được gọi là phân rã công việc.

Các doanh nghiệp thường chưa quen việc phân rã công việc, đây là yếu tố làm giảm đi hiệu quả công việc, quá trình hình thành nên công việc không được cộng tác.

VD: Để giao việc cho 2 người cùng dọn nhà, thì ta liệt kê các công việc nhỏ như:

  • Quét nhà
  • Lau nhà
  • Đổ rác
  • Lau sàn

Thì ta tạo 1 việc chính và 4 việc con gán cho 2 bạn thực hiện, tránh đổ lỗi cho nhau.

 

+ Có những công việc mình muốn cả hai người đều phải có trách nhiệm như nhau thì ta tạo 2 công độc lập, mỗi người chịu trách nhiệm 1 bên

VD: Cả hai cùng bán sách " Quản Lý Nghiệp "

Tóm lại:

Một việc mà nhiều người làm, thì không đánh dấu được việc đó ai làm, đây là cách quản lý công việc khi không có công cụ quản lý.
 
Thường sếp giao một việc chính, add những người tham gia vào ( theo dõi), một là người tạo việc phân rã việc ra cho từng người, nếu nhiều người , hai là những người trong đó thấy mình có việc làm và tự tạo ra việc con mà làm.
 
Điều này cũng giống như là giao 1 việc cho nhiều người, nhưng người làm phải có công riêng của mình để hệ thống ghi nhận, thống kê.
 
Chúc Bạn thay đổi cách quản lý công việc, thực thi hiệu quả hơn trong Team của mình