Một công việc sao không thể gán cho 2 người ? Muốn gán cả hai cùng thực hiện thì làm thế nào ?, 221, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Một công việc sao không thể gán cho 2 người ? Muốn gán cả hai cùng thực hiện thì làm thế nào ?

Một công việc chỉ nên giao cho một người thực hiện, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm cho người còn lại.

 

Bạn có thể giao việc cho nhiều người bằng cách chia nhỏ việc đó ra thành nhiều việc con (trong 1 việc chính), và gán cho các bạn cần thực hiện. Sau khi bạn nào hoàn thành, bạn sẽ tự tích hoàn thành công việc con đó của mình. Việc này giúp cho báo cáo được rõ ràng hơn, bạn sẽ kiểm tra được ai đã hoàn thành và ai chưa hoàn thành công việc đó. Điều này còn được gọi là phân rã công việc.

 

Các doanh nghiệp thường chưa quen việc phân rã công việc, đây là yếu tố làm giảm đi hiệu quả công việc, quá trình hình thành nên công việc không được cộng tác.

VD: Để giao việc cho 2 người cùng dọn nhà, bạn liệt kê các công việc nhỏ như:

  • Quét nhà
  • Lau nhà
  • Đổ rác
  • Lau sàn

Bạn tạo 1 việc chính và 4 việc con gán cho 2 bạn thực hiện, tránh đổ lỗi cho nhau.

 

+ Có những công việc mình muốn cả hai người đều phải có trách nhiệm như nhau thì ta tạo 2 công việc độc lập, mỗi người chịu trách nhiệm 1 bên.

VD: Cả hai cùng bán sách "Quản Lý Nghiệp Vụ". Sẽ có 2 công việc lớn được tạo ra, và mỗi công việc lớn gán cho 1 bạn thực hiện.

 

Tóm lại:

Một việc mà nhiều người cùng thực hiện sẽ không đánh dấu được việc đó ai làm, đây là cách quản lý công việc khi không có công cụ quản lý.
 
Khi quản lý giao một công việc chính và mời các thành viên cần tham gia vào (người theo dõi), sẽ có 2 hướng thực hiện như sau:
 
1. Thành viên tạo việc chính sẽ tự phân rã công việc đó và gán cho từng thành viên khác, nếu công việc cần có nhiều người cùng thực hiện.
2. Những thành viên theo dõi công việc có thể tự tạo công việc con trong việc lớn đó và tự gán bản thân mình để hoàn thành công việc.
 
 
Điều này cũng giống như là giao 1 việc cho nhiều người, nhưng người làm phải có công riêng của mình để hệ thống ghi nhận, thống kê.
 
Chúc Bạn thay đổi cách quản lý công việc, thực thi hiệu quả hơn trong Team của mình.