MyXteam trên web, app, 74, Myxteam


MyXteam trên web, app

Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng myXteam căn bản. Web App cũng là nơi bạn sử dụng được đầy đủ tính năng của myXteam, là tiền đề để bạn sử dụng myXteam trên các thiết bị di động.