Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc, 56, Myxteam


Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Chức năng nhắc việc giúp chúng ta nhớ những công việc cần làm nhưng cần xử lý ở thời gian cố định. Việc này có thể nhắc nhở trước ngày cần hoàn thành công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành. Tính năng nhắc việc cho toàn bộ thành viên trong công việc thường được tạo ra bởi người tạo công việc hoặc admin của team/ kế hoạch. Mục đích dùng cho các cuộc họp lên lịch cụ thể để nhắc các thành viên còn lại ngồi lại với nhau. Hay nhắc nhở cho một sự kiện quan trọng, vì mỗi công việc chỉ có 1 thành viên thực hiệ

 

Nhắc việc có thể nhắc cho công việc chính hoặc cho tất cả công việc con. Việc thông báo sẽ hiển thị " Tên của công việc đó "

Cài đặt nhắc việc

Vào công việc: tùy mục đích nhắc nhở cho công việc chính hay công việc con mà lựa chọn. Hiện ta thấy 2 biểu tượng nhắc việc đều tối.

 

 1. Chọn thời gian cần nhắc việc: lưu ý phải hơn thời gian ngày tạo công việc ( VD 10/04/2018)
 2. Giờ: ghi giờ cần nhắc việc vd: 14:01 ( chọn 14:30 sau đó nhấp vào sửa lại 01 )
 3. Lặp lại: tính năng giúp nhắc nhỏ theo tần suất 
  1.  Không lặp lại: chỉ nhắc đúng một lần khi cài đặt
  2.  Hàng ngày: mỗi ngày sẽ hiển thị thông báo ( việc hàng ngày )
  3.  Hàng tháng: mỗi tháng sẽ nhắc 1 lần ( thường dùng để nhắc báo cáo tháng )
  4.  Hàng năm: mỗi năm nhắc 1 lần ( công nợ, sinh nhật của bạn ...)
  5.  Tùy biến: Set ngày theo ý và hẹn thời gian kết thúc nhắc việc
 4. Nhắc tất cả người theo dõi trong công việc: Thông báo sẽ hiển thị đế tất cả các thành viên tham gia trong công việc. ( Tích chọn nếu cần . Thường để họp hoặc nhắc đi công tác...)
 5. Sau cùng bấm cài đặt để lưu lại.

 

Nhắc việc tùy biến: dùng cho trường hợp khi kết thúc công việc mà không muốn nhắc nhở nữa nếu chọn nhắc nhở theo tần xuất.

Khi thông báo thành công thì ta thấy ở nhắc việc cho công việc chính hoặc công việc con biểu tượng nhắc việc sáng lên

 

Đến giờ hẹn thì màn hình thông báo sẽ hiển thị trên máy tính và trên điện thoại, ta chỉ cần nhấp vào sẽ tới công việc cần được nhắc nhở

 

 

Gỡ bỏ nhắc việc

Vào lại nhắc việc và chọn gỡ bỏ cài đặt

Lưu ý: khi cài đặt nhắc việc thì hệ thống ngoài thông báo trên màn hình máy tính và điện thoại còn có ghi nhận lại chổ thông báo @. Giúp cho chúng ta có thể xem lại phần nhắc việc trong trường hợp có thông báo mà lúc đó ta chưa xem được. 

Nếu không muốn hiển thị nhắc việc trên @ thì ta vào cấu hình notify và bỏ tích tính năng nhắc việc vào @ inbox