Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch, 51, Myxteam


Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch

Vào kế hoạch cần thêm nhãn màu bên tay trái Menu, sau đó vào bánh răng chọn " Nhãn màu và hình nền "  

 

 

Tiếp đến chúng ta chọn màu cho kế hoạch tùy theo quy định của bên mình và chọn hình nền nếu muốn. Sau đó chúng ta lưu lại

Lưu ý: Hình nền và màu là mặc định có sẵn của hệ thống nên không thêm hình mới được