Nhóm việc và các tính năng chính, 54, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Nhóm việc và các tính năng chính

Trong 1 kế hoạch, bạn có thể tạo vô số nhóm công việc, bạn có thể phân chia các nhóm công việc đó tuỳ theo mô hình của công ty như To-do-list, Task, Checklist.

 

Nhóm việc có các tính năng chính sau:

1. Thêm mới công việc 

2. Hiệu chỉnh tên nhóm việc

3. Di chuyển nhóm việc qua team khác

4. Copy nhóm việc

5. Lưu trữ nhóm việc

6. Xóa nhóm công việc

7. Sắp xếp thứ tự nhóm việc trong kế hoạch

8. Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm

Lưu ý: Chỉ có chủ kế hoạch hoặc admin team mới có thể có các tính năng từ 2 đến 8.

 

1. Thêm mới công việc

Với những công việc có tính chất hoặc cách giải quyết công việc tương tự nhau, bạn có thể để chung thành 1 nhóm việc để dễ phân loại công việc.

Bạn có thể xem chi tiết cách tạo công việc tại: Tạo công việc và tính năng chính

 

 

2. Hiệu chỉnh tên nhóm việc

Bạn có thể chỉnh sửa lại tên nhóm việc theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Nhóm việc có thể là 1 quy trình, to-do-list, hay kanban...

Bạn chọn mục "Hiệu chỉnh", thay đổi tên cho thích hợp và nhấn "Cập nhật".

 

3. Di chuyển nhóm việc qua team khác

Bạn có thể di chuyển toàn bộ nhóm công việc (bao gồm tất cả các công việc trong nhóm) từ kế hoạch hiện tại sang một kế hoạch mới. 

Lưu ý: Bạn chỉ được di chuyển trong các team, kế hoạch mà bạn có tham gia và có quyền.

Chọn mục "Di chuyển nhóm việc" và chọn Team, kế hoạch mà bạn muốn di chuyển đến. Sau đó nhấn "Lưu".

 

4. Copy nhóm việc

Tính năng Copy nhóm việc giúp bạn thao tác nhanh hơn trong việc một tạo nhóm công việc mới tương tự với nhóm công việc đã có sẵn. Bạn có thể Copy nhóm việc đến một kế hoạch khác hoặc ngay tại kế hoạch này.

Bạn chọn mục "Copy nhóm việc", chọn Team và kế hoạch mà bạn muốn Copy đến. Sau đó nhấn "Lưu".

 

5. Lưu trữ nhóm việc

Khi các công việc trong nhóm việc đã hoàn thành, hoặc nhóm việc không cần thiết hiển thị trên màn hình, bạn có thể nhấn "Lưu trữ". Để khi cần bạn vẫn có thể lấy lại được. 

Lưu ý: các công việc hoàn thành hiện hệ thống đã tự động đưa xuống cuối nhóm việc để tránh rối thông tin. 

 

 

Khi bạn cần lấy lại, bạn có thể vào "Công việc đã lưu trữ" để phục hồi lại nhóm việc này.

 

6. Xóa nhóm công việc

Khi các công việc trong nhóm việc không còn cần sử dụng, bạn có thể Xoá hẳn nhóm việc.

LƯU Ý: Sau khi xoá, bạn sẽ KHÔNG PHỤC HỒI lại được.

 

7. Di chuyển toàn bộ việc trong nhóm

Bạn có thể di chuyển toàn bộ các công việc trong nhóm việc 1 đến nhóm việc 2 theo 2 cách sau:

- Cách 1: Bạn chọn mục "Di chuyển toàn bộ việc trong nhóm", sau đó chọn Nhóm công việc muốn di chuyển đến và nhấn "Lưu".

 

 - Cách 2: Bạn nhấn giữ từng công việc để kéo qua nhóm việc khác.

 

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp thứ tự nhóm công việc trong kế hoạch bằng cách nhấn giữ nhóm việc và di chuyển.

 

8. Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm

Với những công việc hiện tại chưa cần thiết hiển thị trong một nhóm việc, bạn có thể lưu trữ lại. Có 2 loại Lưu trữ:

- Lưu trữ tất cả: tất cả các công việc trong nhóm sẽ được lưu trữ lại.

- Lưu trữ công việc đã hoàn thành: chỉ những công việc đã hoàn thành mới lưu trữ lại, những việc chưa hoàn thành sẽ vẫn còn hiển thị.

Khi bạn cần lấy lại, bạn có thể vào "Công việc đã lưu trữ" để phục hồi lại các công việc này.