Phân quyền quản trị trong kế hoạch - Chuyển chủ kế hoạch, 47, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Phân quyền quản trị trong kế hoạch - Chuyển chủ kế hoạch

Phân quyền quản trị trong kế hoạch là nhằm mục đích giao toàn quyền cho 1 người chịu trách nhiệm cho kế hoạch đó thay cho admin hay chủ doanh nghiệp để triển khai. Khi chuyển chủ kế hoạch tức bạn đã giao quyền hạn của mình cho người khác và bạn sẽ mất quyền trong kế hoạch này: đi chuyển, xóa, thay đổi người....

 

Ai có quyền trong kế hoạch khi chuyển chủ

  1. Chủ tài khoản
  2. Admin trong TEAM
  3. Người được nhận làm chủ kế hoạch mới

Vào kế hoạch cần phân quyền. Vào tiếp cài đặt/ Chuyển chủ kế hoạch. Ta kiểm tra ai đang là chủ kế hoạch, nếu cần thay đổi thì nhấp sang người khác sau đó lưu lại