Phân quyền quản trị trong Team, 41, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Phân quyền quản trị trong Team

Bạn là chủ team và bạn cần có thêm thành viên khác có chức năng tương tự như bạn, để họ có thể hỗ trợ bạn trong việc quản lý team cũng như quản lý các kế hoạch trong team đó.

 Phân quyền trong team chính là việc trao quyền lại cho chủ team. Tức bạn đang là CEO, giám đốc hay chủ tài khoản, sau khi tạo các phòng ban ( TEAM ) thì tiến hành trao quyền quản lý lại cho các trưởng phòng chịu trách nhiệm tương ứng với từng phòng ban.

VD: Tạo phòng kế toán và gán admin cho kế toán trưởng, Phòng kinh doanh thì gán cho giám đốc kinh doanh.

Mục tiêu là để các trưởng bộ phận triển khai tiếp công việc, kế hoạch mà CEO đề ra, và mình đứng góc độ hỗ trợ và kiểm tra.

Một team ( phòng ban ) có thể có nhiều admin, Thành viên được phân quyền sẽ có quyền chỉnh sửa, thay đổi, cũng như xoá kế hoạch như tài khoản chính, nhưng chỉ giới hạn trong team đó.

Tại Team của tôi, bạn nhấn vào nút bánh răng tại Team cần phân quyền, và chọn "Danh sách thành viên".

 

Bạn chọn thành viên sẽ hỗ trợ bạn quản lý Team và gán cho thành viên đó quyền Admin. Trong cùng một Team, bạn có thể phân quyền cho nhiều thành viên cùng làm Admin.

 

Hệ thống sẽ thống báo yêu cầu xác nhận thêm quyền admin, bạn nhấn "Đồng ý".

 

Sau khi đã thêm quyền admin, thành viên đó sẽ có toàn quyền trong team đó với tất cả các kế hoạch, tương tự như chủ team.

 

Nếu bạn muốn xóa quyền admin thành viên đó, bạn vào lại "Danh sách thành viên" và gỡ quyền Admin của thành viên đó.