Phân quyền quản trị trong Team, 41, Myxteam


Phân quyền quản trị trong Team

Bạn là chủ team và bạn cần có thêm thành viên khác có chức năng tương tự như bạn, để họ có thể hỗ trợ bạn trong việc quản lý team cũng như quản lý các kế hoạch trong team đó.

 

Myxteam có tính năng phân quyền hỗ trợ, chủ team có thể phân thêm quyền cho thành viên khác để quản lý team đó. Thành viên được phân quyền sẽ có quyền chỉnh sửa, thay đổi, cũng như xoá kế hoạch.

Tại Team của tôi, bạn nhấn vào nút bánh răng tại Team cần phân quyền, và chọn "Danh sách thành viên".

 

Bạn chọn thành viên sẽ hỗ trợ bạn quản lý Team và gán cho thành viên đó quyền Admin. Trong cùng một Team, bạn có thể phân quyền cho nhiều thành viên cùng làm Admin.

 

Hệ thống sẽ thống báo yêu cầu xác nhận thêm quyền admin, bạn nhấn "Đồng ý".

 

Sau khi đã thêm quyền admin, thành viên đó sẽ có toàn quyền trong team đó với tất cả các kế hoạch, tương tự như chủ team.

 

Nếu bạn muốn xóa quyền admin thành viên đó, bạn vào lại "Danh sách thành viên" và gỡ quyền Admin của thành viên đó.