Phục hồi Team, 38, Myxteam


Phục hồi Team

Vào bánh răng chọn kế hoạch đã đóng

 

Sau đó chọn TEAM cần phục hồi và nhấn biểu tượng phục hồi