chat kế hoạch, tag của , Trang 1
Blog myXteam
chat kế hoạch, tag của , nội dung mới nhất về chat kế hoạch, Trang 1


.
Chat và các tính năng chung

Chat và các tính năng chung

Hiện có 2 cách để chat cửa sổ nhỏ mà của sổ lớn, chúng ta nhấp vào biểu tượng chat trên màn hình
Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Đầu tiên vào tạo mới kế hoạch và tích vào cho phép chat. Mục đích để tra đổi công việc liên quan đến các thông tin chung của kế hoạch đó