chat trong kế hoạch, tag của , Trang 1
Blog myXteam
chat trong kế hoạch, tag của , nội dung mới nhất về chat trong kế hoạch, Trang 1


.
Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

- Hiện không thể xóa nhóm chat vì doanh nghiệp vẫn lưu giữ lịch sử - Chỉ có người tạo ra nhóm chat mới có quyền mời thành viên ra khỏi nhóm chat, phải mời lần lượt thành viên ra khỏi nhóm rồi mới ra nhóm được. Nếu tự ra trước thì nhóm vẫn còn tồn