chat, tag của , Trang 1
Blog myXteam
chat, tag của , nội dung mới nhất về chat, Trang 1


.
Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Đầu tiên vào tạo mới kế hoạch và tích vào cho phép chat. Mục đích để tra đổi công việc liên quan đến các thông tin chung của kế hoạch đó
Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

- Hiện không thể xóa nhóm chat vì doanh nghiệp vẫn lưu giữ lịch sử - Chỉ có người tạo ra nhóm chat mới có quyền mời thành viên ra khỏi nhóm chat, phải mời lần lượt thành viên ra khỏi nhóm rồi mới ra nhóm được. Nếu tự ra trước thì nhóm vẫn còn tồn