Quản lý công việc theo phương pháp Kanban, tag của , Trang 1
Blog myXteam
Quản lý công việc theo phương pháp Kanban, tag của , nội dung mới nhất về Quản lý công việc theo phương pháp Kanban, Trang 1


.
Quản lý công việc theo phương pháp Kanban Myxteam

Nổi bật Quản lý công việc theo phương pháp Kanban Myxteam

Nguyên lý kanban : Trên một cái bảng (hay chỗ nào dán dính giấy được) bạn tạo ra 3 cột có tên 'Những Việc Cần làm' (ToDo List ), 'Đang làm' (Doing) và 'Xong' (Done).