tính năng nhóm chat, tag của , Trang 1
Blog myXteam
tính năng nhóm chat, tag của , nội dung mới nhất về tính năng nhóm chat, Trang 1


.
Chat và các tính năng chung

Chat và các tính năng chung

Hiện có 2 cách để chat cửa sổ nhỏ mà của sổ lớn, chúng ta nhấp vào biểu tượng chat trên màn hình