xóa nhóm chat, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa nhóm chat, tag của , nội dung mới nhất về xóa nhóm chat, Trang 1


.
Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Danh sách chat của bạn quá nhiều, và có những cuộc trò chuyện mà bạn không còn tương tác nữa, bạn có thể xoá chúng khỏi danh sách chat của mình.Bạn có thể xóa nhóm chat nếu là do mình tạo, hoặc rời khỏi nhóm chat của mình ( nhóm chat vẫn tồn tại )