xóa nhóm chat, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa nhóm chat, tag của , nội dung mới nhất về xóa nhóm chat, Trang 1


.
Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

- Danh sách chat của bạn quá nhiều, và có những cuộc trò chuyện mà bạn không còn tương tác nữa, bạn có thể xoá chúng khỏi danh sách chat của mình. Bên cạnh đó, để đóng hoàn toàn 1 nhóm chat do bạn là người tạo, bạn có thể mời từng thành viên ra khỏi