xóa remider, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa remider, tag của , nội dung mới nhất về xóa remider, Trang 1


.
Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Chức năng nhắc việc giúp bạn nhắc nhở cho những công việc cần xử lý ở thời gian cố định. Bạn có thể nhắc trước ngày cần hoàn thành việc để gợi nhớ cho bạn về công việc đó, hoặc nhắc sau khi công việc hoàn thành với những công việc nào cần sự nhắc