xóa remider, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa remider, tag của , nội dung mới nhất về xóa remider, Trang 1


.
Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Chức năng nhắc việc giúp chúng ta nhớ những công việc cần làm nhưng cần xử lý ở thời gian cố định. Việc này có thể nhắc nhở trước ngày cần hoàn thành công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành. Tính năng nhắc việc cho toàn bộ thành viên trong công