xóa thành viên, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa thành viên, tag của , nội dung mới nhất về xóa thành viên, Trang 1


.
Quản lý thành viên trong tài khoản của bạn

Quản lý thành viên trong tài khoản của bạn

Trước Myxteam muốn xem thành viên phải vào team, kế hoạch để xem. Nay Myxteam thêm tính năng quản lý toàn bộ các thành viên trong tài khoản của mình.