Tạo công việc và các chức năng chính trong công việc, 57, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tạo công việc và các chức năng chính trong công việc

Mỗi phòng ban, mỗi dự án đều có những đầu công việc cần thiết. Tạo những task công việc trên Myxteam giúp bạn thống kê và quản lý được tình trạng của những công việc đó.

 

LƯU Ý: Để kiểm tra công việc bạn vừa tạo:

- Nếu công việc có gán người thực hiện và ngày kết thúc, bạn có thể kiểm tra việc đó ở màn hình tổng quan của người được gán việc. 

- Nếu công việc chưa gán ngày, bạn có thể vào kế hoạch chứa công việc đó để kiểm tra. 

Tại màn hình trong một kế hoạch:

- Nhóm công việc: bạn có thể phân chia tùy theo mô hình của công ty như To-do-list, Task, Checklist.

- Công việc: việc cần thực hiện chi tiết trong nhóm.

- Công việc con: khi công việc có phát sinh và cần giải quyết thêm có thể tạo ra để dễ dàng quản lý.

- Người gán việc là người tạo công việc và gán cho thành viên khác.

- Người thực hiện: là người sẽ hoàn thành công việc đó.

 

Bạn tạo công việc bằng cách nhấp vào thêm mới công việc dưới mỗi nhóm công việc.

1. Tên công việc cần thực hiện

2. Mô tả chi tiết, nội dung công việc.

3. Người thực hiện: người chịu trách nhiệm chính hoàn thành công việc.

4. Ngày bắt đầu: ngày thực hiện công việc

5. Ngày kết thúc: ngày phải hoàn thành công việc

6. Những thành viên có thể thấy được công việc đó.

7. Bỏ dấu tick để loại những thành viên không cần theo dõi công việc đó.

 

Sau khi tạo công việc, bên phải phần công việc, mục "Thêm mới" có những tính năng sau:

- Ngày kết thúc: với những công việc chưa gán ngày thực hiện, bạn có thể thêm ngày ở đây, hoặc bạn cũng có thể thay đổi ngày kết thúc.

- Nhãn màu: tuỳ vào mức độ quan trọng của công việc, bạn có thể để nhãn màu để phân biệt các loại công việc. Quy định nhãn màu tuỳ thuộc vào sự quy ước của công ty.

- Tập tin đính kèm: upload hình ảnh hoặc các dữ liệu có liên quan đến công việc.

- Người thực hiện: là người chịu trách nhiệm cho công việc này.

- Người theo dõi: là những người có thể nhìn thấy công việc này.

- Công việc con: tách nhỏ các công việc khi phát sinh.

- Nhắc việc: cài thời gian nhắc nhở cho công việc của mình.

- Di chuyển/copy: bạn có thể di chuyển hoặc copy công việc hiện tại sang kế hoạch mới.

- Lưu trữ công việc: nếu kế hoạch có nhiều công việc đã xong, bạn có thể lưu trữ lại. Bạn có thể mở ra để xem lại.

- Xóa công việc: bạn có thể xoá đi những công việc không cần thiết. LƯU Ý: đã xoá thì bạn KHÔNG THỂ LẤY LẠI được nữa.

- Khóa task: Tính năng này dùng để ngăn không cho thành viên khác mời vào theo dõi công việc này. Thường dùng trong những công việc quan trọng như làm hợp đồng, báo giá, kế toán.

- Vote: bạn có thể vote cho công việc này khi thấy được hiệu quả làm việc của thành viên khác (tương tự như nút Like trên Facebook).

- Comment: bạn tương tác với các thành viên khác, hoặc đưa ra nhận xét cho công việc này.

- Hoàn thành: khi công việc hoàn tất, bạn tick vào Hoàn thành để báo cáo việc này đã làm xong. Nếu không tick, bạn có thể bị báo trễ deadline.