Tạo kế hoạch, 45, Myxteam


Tạo kế hoạch

Kế hoạch được hiểu như các công việc chính trong TEAM, tùy vào từng mô hình sử dụng mà kế hoạch có thể là khách hàng hoặc dự án.

Sau khi bạn tạo TEAM, bước kế tiếp bạn tạo kế hoạch cần thực hiện và thêm thành viên vào.

Có 2 cách để tạo kế hoạch:

Cách 1: Bạn nhấp vào chữ tạo mới bên góc phải màn hình, chọn mục "Kế hoạch".

 

Cách 2: Tại vị trí team bạn muốn tạo kế hoạch, bạn nhấp vào bánh răng và chọn "Tạo kế hoạch".

 

Bạn thêm các thông tin cần thiết để tạo mới kế hoạch.

 

- Copy từ kế hoạch: bạn có thể sao chép lại toàn bộ các công việc từ 1 kế hoạch có sẵn.

- Tên kế hoạch: Mô tả cho kế hoạch của bạn (ví dụ: Phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán...)

- Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu kế hoạch đó.

- Ngày kết thúc: ngày dự kiến kết thúc kế hoạch.

- Team: lựa chọn kế hoạch này sẽ nằm trong team nào (Chỉ những TEAM bạn đã tham gia mới có trong này)

- Cho phép chat: nên chọn chức năng này để các thành viên trong kế hoạch có thể thảo luận với nhau qua nhóm chat.

- Cho phép thành viên mời thành viên mới: Các thành viên do bạn mời vào cũng có thể mời thêm các thành viên khác vào kế hoạch, bạn nên chọn để thêm thành viên nhanh chóng, nếu không chọn tính năng này thì chỉ có chủ kế hoạch hay admin mới có thể thêm thành viên vào

- Private: chế độ bí mật chỉ những thành viên trong kế hoạch mới thấy được.

- Public: Chế độ công khai thường dùng khi chia sẻ cho các tài khoản mà không cần mời vào làm thành viên.

Cuối cùng sau khi tạo xong, bạn nhấn "Lưu".