Tạo nhóm chat trong kế hoạch, 89, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Đầu tiên vào tạo mới kế hoạch và tích vào cho phép chat. Mục đích để tra đổi công việc liên quan đến các thông tin chung của kế hoạch đó

 

Trong trường hợp quên bật tính năng chat thì vào kế hoạch, cài đặt, hiệu chỉnh kế hoạch và bật lên. Sau đó lưu lại.