Thông báo công việc, giao việc, tương tác các thành viên, 220, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Thông báo công việc, giao việc, tương tác các thành viên

Thông báo thường dùng để báo cho mình biết các vấn đề cần giải quyết hoặc liên quan

Có 2 thông báo tách rời nhau đó là chổ:

 • Biểu tượng @ 
  • Dành cho người khác tạo công việc giao cho mình
  • Được mời vào team, kế hoạch, dự án
  • Nhắc nhở các việc do mình tạo ra hoặc các thành viên khách cài nhắc nhở liên quan đến mình bằng tính năng nhắc việc
  • Nhắc đến mình để giải quyết vấn đề trong công việc ở phần bình luận.
 • Biểu tượng cái chuông: Là các thông báo liên quan đến mình trong các công việc mà mình là người theo dõi, phần này không quan trọng để làm việc vì các thông tin có thể chỉ là liên quan chưa phải là cần mình giải quyết. Nếu cần giải quyết thì nên @ 

 

Các tính năng của thông báo

 • Đề cập đến bạn: là thông tin ở @ cần xem tổng quan lại
 • Thông báo khác: là thông tin tương tác trong công việc bao gồm đính kèm hình ảnh, video, bình luận...
 • Đánh dấu tất cả đã đọc: dùng để xóa hết số lượng các thông báo hiển thị trên @, chuông mà ta chưa xem
 • Nếu muốn đánh dấu lại thông báo đó chưa xem để vẫn hiển thị chổ @ hay chuông ta bấm biểu tượng con mắt chuyển màu xanh. Màu cam là xem rồi
 • Bộ lọc trạng thái: Dùng để tìm kiếm lại một thông báo cần thiết khi ta nhớ 1 khoản thời gian trong quá khứ để tìm kiếm lại thông tin.