Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat, 85, Myxteam


Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

Danh sách chat của bạn quá nhiều, và có những cuộc trò chuyện mà bạn không còn tương tác nữa, bạn có thể xoá chúng khỏi danh sách chat của mình.Bạn có thể xóa nhóm chat nếu là do mình tạo, hoặc rời khỏi nhóm chat của mình ( nhóm chat vẫn tồn tại ) hoặc rời nhóm chat khi mình là thành viên.

 

1. Xoá cuộc trò chuyện hoặc nhóm chat khỏi danh sách: 

Để xoá 1 cuộc trò chuyện hay 1 nhóm chat khỏi danh sách, bạn mở to phần chat thành 1 tab. Vào phần danh sách chat, nhấp vào bánh răng của cuộc trò chuyện bạn muốn xoá, và bấm "Xoá khỏi danh sách".

 Lưu ý: khi dùng tính năng này thì nhóm chat vẫn còn trên hệ thống với các thành viên khác, bạn chỉ rời khỏi nhóm chat

2. Đóng nhóm chat tự tạo

Để đóng hoàn toàn 1 nhóm chat do bạn là người tạo, bạn mời từng thành viên ra khỏi nhóm; hoặc từng thành viên trong nhóm có thể tự rời khỏi nhóm.

Bạn vào nhóm chat, vào mục thành viên, tại tên thành viên, bạn chọn dấu x để mời thành viên ra khỏi nhóm và bấm "Xác nhận". 

 

 

Sau khi đã mời hết các thành viên ra khỏi nhóm, bạn tự rời khỏi nhóm, như vậy nhóm chat sẽ được đóng hoàn toàn.

3. Đóng nhóm chat từ kế hoạch

Để đóng nhóm chat từ kế hoạch, bạn không thể làm như 2 bước trên, bạn phải vào kế hoạch đã tạo nhóm chat và đóng kế hoạch đó hoặc bỏ tích nhóm chat. Load lại trang thì nhóm chat không còn nữa, nhấm vào tên nhóm chat để tới kế hoạch cần hiểu chỉnh

 

3.1 Xóa nhóm chat

Tiếp đến vào hiệu chỉnh kế hoạch

 

 

3.2 Đóng kế hoạch

Vào cài đặt chọn đóng kế hoạch, và đóng thì nhóm chat sẽ mất khỏi hệ thống.