Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat, 85, Myxteam


Xóa nhóm chat - Đóng nhóm chat

- Danh sách chat của bạn quá nhiều, và có những cuộc trò chuyện mà bạn không còn tương tác nữa, bạn có thể xoá chúng khỏi danh sách chat của mình. Bên cạnh đó, để đóng hoàn toàn 1 nhóm chat do bạn là người tạo, bạn có thể mời từng thành viên ra khỏi nhóm chat.

 

1. Xoá cuộc trò chuyện hoặc nhóm chat khỏi danh sách: 

Để xoá 1 cuộc trò chuyện hay 1 nhóm chat khỏi danh sách, bạn mở to phần chat thành 1 tab. Vào phần danh sách chat, nhấp vào bánh răng của cuộc trò chuyện bạn muốn xoá, và bấm "Xoá khỏi danh sách".

 

2. Đóng nhóm chat:

Để đóng hoàn toàn 1 nhóm chat do bạn là người tạo, bạn mời từng thành viên ra khỏi nhóm; hoặc từng thành viên trong nhóm có thể tự rời khỏi nhóm.

Bạn vào nhóm chat, vào mục thành viên, tại tên thành viên, bạn chọn dấu x để mời thành viên ra khỏi nhóm và bấm "Xác nhận". 

 

 

Sau khi đã mời hết các thành viên ra khỏi nhóm, bạn tự rời khỏi nhóm, như vậy nhóm chat sẽ được đóng hoàn toàn.